Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 42/17.04.2019 privind vanzare teren in suprafata de 31 mp, situat in or. Azuga, str. Valea Azugii nr. 3D, lot 3, compus din teren in suprafata de 22 mp- nr. cadastral 22248 si teren in suprafata de 9mp- nr. cadastral 22247, cu exercitarea dreptulu