Primăria Azuga județul Prahova

Board decisions

03/05/2019 HCL 49/17.04.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11708/2008, modificat prin act aditional nr. 1611/2013 titular contract Pantazi Gabriel

03/05/2019 HCL 48/17.04.2019 privind transmiterea in folosinta gratuita catre ANL a terenului in suprafata de 755 mp

03/05/2019 HCL 47/17.04.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii unor terenuri proprietate privata a orasului Azuga

03/05/2019 HCL nr. 46/17.04.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

03/05/2019 HCL nr. 45/17.04.2019 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari privind Consiliul de Administratie al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. , a Planului de Selectie pentru selectia a doi membrii in Consiliul de Administratie al S.C Servicii Urbane S

03/05/2019 HCL nr. 44/17.04.2019 privind aprobare rapoarte de evaluare

02/05/2019 HCL nr. 43/17.04.2019 privind evidentierea in domeniul privat al oraului Azuga a terenului in suprafata de 1945mp situat in or. Azuga, str. Sorica, fn, T24, P81

02/05/2019 HCL nr. 42/17.04.2019 privind vanzare teren in suprafata de 31 mp, situat in or. Azuga, str. Valea Azugii nr. 3D, lot 3, compus din teren in suprafata de 22 mp- nr. cadastral 22248 si teren in suprafata de 9mp- nr. cadastral 22247, cu exercitarea dreptulu

02/05/2019 HCL 41/17.04.2019 privind aprobare nomenclator stradal, str. Umbroasa si str. Amurgului, oras Azuga

02/05/2019 HCL nr. 40/17.04.2019 privind scutirea de la plata chiriei a dlui Ilia Nicolae, beneficiarul contractului de inchiriere nr. 11710/02.12.2008 prelungit prin acte aditionale, avand ca obiect un container de locuit situat in Azuga, str. amurgului nr. 8-10

02/05/2019 HCL nr. 39/17.04.2019 privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si metodologiei de acordare a acestora

02/05/2019 HCL 38/17.04.2019 privind suplimentarea numarului burselor sociale elevilor Liceului Teoretic Azuga

02/05/2019 HCL 37/17.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

03/04/2019 HCL nr. 36/29.03.2019 pentru respingerea contestatiei formulata de S.C. ROUA DEVELOPMENT S.A., impotriva HCL nr. 190/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire si teren, incapand cu data de 01.01.2019, pentru imobilul situat in or. Azuga, str

03/04/2019 HCL nr. 35/29.03.2019 privind respingerea plangerii prealabile a numitilor Cosma Gabriel si Nuta Daniel inregistrata sub nr. 2977/2019, impotriva HCL nr. 11/22.02.2019 privind rezilierea unor contracte de concesiune

03/04/2019 HCL nr. 34/29.03.2019 privind aprobare rapoarte de evaluare

03/04/2019 HCL nr. 33/29.03.2019 privind aprobarea vanzarii in rate lunare egale, cu un avans de 15%, pe o perioada de 5 ani, cu o dobanda de 4,25%/an, a apartamentului nr. 1, situat in bl. ANL, str. Valea Azugii, nr. 1, bl. 39, or. Azuga, apartament detinut in baza

03/04/2019 HCL 33/29.03.2019 privind aprobarea vanzarii in rate lunare egale, cu un avans de 15% pe o perioada de 5 ani, cu o dobanda de 4,25% /an, a apartamentului nr. 1, situat in bl. ANL, str. Valea Azugii, nr. 1, bl. 39, or. Azuga, apartament detinut in baza con

03/04/2019 HCL nr. 32/29.03.2019 privind vanzarea terenului in suprafata de 24 mp ( 21 mp din acte), situat in or. Azuga, str. Valea Azugii, nr. 3D-lot 18, nr. cadastral 836, cu exercitarea dreptului de preemtiune in favoarea proprietarului constructiei edificate pe

03/04/2019 HCL nr. 31/29.03.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras Azuga pentru anul 2018

03/04/2019 HCL nr. 30/29.03.2019 privind aprobare nomenclator stradal, str. Postavariei, oras Azuga

03/04/2019 HCL nr. 29/20.03.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 2850/2014 avand ca obiect chiosc nr. 3, proprietate publica a or. Azuga, situat in str. Toamnei f.n., cu destinatia comercializare produse agro-alimentare, titular contract S

03/04/2019 HCL nr. 28/29.03.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 2852/2014 avand ca obiect chiosc nr. 1, proprietate publica a orasului Azuga, situat in str. Toamnei f.n. cu destinatia comercializare produse agro-alimentare, titular contra

03/04/2019 HCL nr. 27/29.03.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 3483/19.04.2010, modificat prin act ad. 374/2012, act ad. 10070/2014, act ad. 1820/2017 titular contract Apostol Niculina, pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 20.04.2

18/03/2019 HCL 26/14.03.2019 privind acordarea de gratuitate la transportul pe instalatia care deserveste partia Sorica, in data de 20.03.2019. participantilor la competitia sportiva " Cupa Jandarmeriei la schi alpin editia a VI-a "

18/03/2019 HCL 25/14.03.2019 privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de maxim 1.500.000 lei ce urmeaza a fi contractate de catre S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

18/03/2019 HCL 24/14.03.2019 privind acordarea de gratuitate la transportul pe instalatia tip teleschi care deserveste partia Sorica, in data de 15.03.2019, participantilor la competitia sportiva organizata de catre Asociatia Monitorilor de schi Azuga

18/03/2019 HCL 23/14.03.2019 privind prelungirea perioadei de numire a administratorilor provizorii numiti in Consiliul de Administratie al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L., cu 2 luni, respectiv 01.03.2019-30.04.2019

12/03/2019 HCL 22/27.02.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

12/03/2019 HCL 21/27.02.2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere 5922/2014

12/03/2019 HCL 20/27.02.2019 privind modificarea pozitiei nr. 588 din anexa la HCL nr. 23/25.02.2016 pentru aprobarea inventarului terenurilor care apartin domeniului privat al orasului Azuga

12/03/2019 HCL 19/27.02.2019 privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului in suprafata de 9mp situat in or. Azuga, str. Valea Azugii, nr. 2, T16, P315, numar cadastral 20902

12/03/2019 HCL 18/27.02.2019 privind desemnarea d-lui consilier Thomani Anton Francisc ca reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in CA al Apitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

12/03/2019 HCL 17/27.02.2019 privind aprobarea unui numar de 32 burse elevilor din cadrul Liceului Teoretic Azuga

12/03/2019 HCL 16/27.02.2019 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2019-2020, la nivelul orasului Azuga

04/03/2019 HCL 15/22.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat cu indicatorii tehnico-economici actualizati la data de 01.02.2019 privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strazi-etapa II

04/03/2019 HCL 14/22.02.2019 privind aprobarea cheltuielilor care se finanteaza din bugetul local pentru restul de executat, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 la obiectivul " Reabilitare si modernizare strazi oras Azuga-etapa II"

04/03/2019 HCL 13/22.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat cu indicatorii tehnico-economici actualizati la data de 01.02.2019 privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strazi-ET.I

04/03/2019 HCL 12/22.02.2019 privind aprobarea cheltuielilor care se finanteaza din bugetul local pentru restul de executat, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 la obiectivul " Reabilitare si modernizare strazi oras Azuga-etapa I"

04/03/2019 HCL 11/22.02.2019 privind rezilierea unor contracte de concesiune

21/02/2019 HCLnr. 10/2019 privind aprobarea tarifelor pentru transport, colectare si depozitare deseuri oras Azuga

18/02/2019 HCL nr. 9/30.01.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ( studiu oportunitate, regulament salubrizare, caiet sarcini, model Contract delegare prin concesiune a servici

18/02/2019 HCL nr. 8/30.01.2019 privind introducerea investitiei " Canalizare pluviala str. 30 Decembrie si str. Gospodariei, oras Azuga" in domeniul public al or. Azuga si darea in administrarea S.C. Hidro Prahova S.A.

18/02/2019 HCL nr. 7/30.01.2019 privind trecerea din domeniul public al orasului Azuga in domeniul privat al orasului Azuga a unor terenuri

18/02/2019 HCL nr. 6/30.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza si coeficientii raportati la salariul minim brut pe tara garantat in plata la 01.01.2019

18/02/2019 HCL nr. 5/30.01.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru anul 2019 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

18/02/2019 HCL nr. 4/30.01.2019 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 9419/2017 din titular Diac Anton ( decedat) in titular Majlat Veronica

18/02/2019 HCL nr. 3/30.01.2019 privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, pentru anul 2019

18/02/2019 HCL nr. 2/30.01.2019 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei or. Azuga, pentru semestrul II, 2018

18/02/2019 HCL nr. 1/30.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru beneficiarii venitului minim garantat

21/01/2019 HCL 191/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga,str. Amurgului 1