Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 27/26.02.2020 privind acordare ajutor urgenta in suma de 1000 lei dnei Soica Gabriela pentru investigatii medicale si tratament recuperator