Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 30/26.02.2020 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 10127/2017 din titular Dumitru Constantin, in titular Dumitru Ionut Gabriel, membru cu drept locativ in contractul de inchiriere rubricat, spatiu locativ situat in Azuga, str. Umbr