Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 9/20.01.2020 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 10125/2017 din titular Botu Maricica( decedata) in titular Botu Catalin Adrian - fiu, membru cu drept locativ in contractul de inchiriere rubricat, spatiu locativ situat in Azuga, st